Erhverv

På EGEDAL udlejer vi et kontor til virksomheden uQualio, som laver en video eLearning platform. Endvidere udlejes 2 lejligheder på hhv. 130m2 og 79m2, samt et nybygget hus på 166 m2.

KONTORET

Egedals tidligere mødelokale og gildesal er beliggende i en ombygget staldbygning på 300 m3 fra 1937, og er lyst og moderne indrettet.
Det udlejes i dag til video eLearning virksomheden uQualio. 


LEJLIGHEDER

I den tidligere forvalterlænge (Egedalsvej 11 og 13) udlejes 2 velindrettede lejligheder med eget køkken og bad samt egen have på hhv. 139m2 og 79m2. I 2018 tilkøbte vi Egedalsvej 17, som er en tidligere feriekoloni. I 2019 nedrev vi det eksisterende hus, og byggede et nyt stuehus på 166m2.


Alle er pt. udlejet. 

LANDBRUG

Egedalgaard udgør 125 ha fordelt med 70 ha i omdrift. Der dyrkes traditionel planteavl  som eksempelvis hvede, vårbyg, og raps.
Jorden drives af Peder Damgaard, Damgaarden i Knardrup. 

Vi har 30 ha enge, som ligger i Værebro Ådal og i Hellede-mosen. Engene bliver afgræsset af islandske heste og kødkvæg. 

Når det er muligt, slås der hø på nogle af arealerne til vinterfoder. Alle engarealer drives uden brug af sprøjtemidler.


Derudover har vi:

  • ca. 1 ha have
  • 4 ha blandet skov
  • 6 ha vildtremisser og levende hegn. Der er siden 1994 hvert år plantet læhegn og lavet vildtremisser, og vinteren har været brugt til at rydde op i skoven og i de gamle tørvemoser, hvor der er ryddet pilekrat og gamle væltede træer.
  • 17 ha med moser og søer. Vi ejer en del af Løje Sø med tilhørende rørskov og Helledemosen. Derudover har den tidligere ejere ryddet op i 3 moser og udgravet de gamle tørvemoser til søer af varierende størrelse. Løjesø huser en meget stor bestand af store gedder og er tilholdssted for mange forskellige andefugle samt rørhøg og rørdrum.JAGT & FISKERI

Egedals meget varierede landskab med marker, enge, moser, skov og søer giver masser af muligheder for at skabe de bedste levesteder for vildt og fugle. Der er flere steder store terrænforskelle, som gør det muligt at lave rigtig "høje" fasaner. Siden 1994 er der hvert år plantet læhegn og remisser og de huser allerede masser af vildt. Igennem årene er det lykkedes at huse en større og større fast bestand af råvildt samt diverse fuglearter. Om foråret er det ikke ualmindeligt at se råvildtspring på mellem 10 og 20 dyr. Hele Værebro ådal er kendt for sine store rååbukke og vi er da også stødt på et par stykker af dem. Der sås i maj måned vildtagre til dyrene, som de kan bruge til skjul og senere til føde. På hele terrænet fodres der, stort set året rundt, med hvede og kraftfoder. Der har tidligere været solgt dagjagter på fasaner og ænder, men de nuværende ejere har selv jagten.


På Løje Sø er der et godt fiskeri efter gedder i alle størrelser og i Værebro å er der fiskeri efter ål, aborre og der er fanget enkelte havørreder. Løje sø kan kun fiskes fra båd, da der er meget, sumpet rørskov hele vejen rundt om søen. Der er ikke udlejning af fiskeri.